آزادشهر نیوز

AzadShahr News

کشف وضبط دو دستگاه خودروی حامل چوب آلات قاچاق جنگلی در آزادشهر

.کشف وضبط دو دستگاه خودروی حامل چوب آلات قاچاق جنگلی

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی طی گشت و حفاظت نیروهای حفاظتی و مشکوک شدن به دودستگاه خودر حامل چوب قاچاق جنگلی در حال تردد در مسیر آزادشهر به شاهرود پس از توقف و بررسی توسط نیروهای حفاظتی اداره منابع طبیعی و مشخص شدن تخلف و قاچاق بودن محموله، خودروها به محل اداره منابع طبیعی منتقل و پرونده تخلف جهت رسیدگی در مراجع قضایی تشکیل شد.