آزادشهر نیوز

AzadShahr News

آتش به جان درختان زیتون تپه افتاد اما مهار شد

کمک سربازان و کادر ارتش از پادگان نوده

آتش مهار شد اما با دست خالی

 

به گزارش آزادشهرنیوز از منطقه آتش سوزی تمام نیروهای منابع طبیعی با کمترین امکانات در کنار شخص فرماندار – معاون فرماندار نیروهای نظامی ارتش از پادگان نوده و سپاه و جوانان مردمی آتش مهار شد

اما…..

یک : دادستان محترم با کشاورز خاطی برخورد کند

دو : نماینده محترم کمی امکانات برای منابع طبیعی فراهم کند

سه: کشاورزان عزیز خواهشمندم اگر در کنار جنگل زمین دارید باقی محصولات را اتش نزنید باور کنید هیچ سودی ندارد و فقط محیط زیست را تخریب میکنید

 

 

#روح_اله_میرزایی_خبرنگار