آزادشهر نیوز

AzadShahr News

خطر تخریب چند منزل مسکونی بخاطر حفر گودال و بارش شدید باران