آزادشهر نیوز

AzadShahr News

به مناسبت روز ماما در آزادشهر برگزار شد

ه مناسبت روز جهانی ماما؛

با حضور دکتر حسینی فرماندار آزادشهر
آدینه معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری و دکتر گلزاری مدیر شبکه بهداشت ر درمان؛
از ماماهای شهرستان آزادشهر در مراسمی تجلیل و قدردانی شد