آزادشهر نیوز

AzadShahr News

یارانه کمک معیشتی واریز شد

🎦 یارانه نقدی کمک معیشتی به حساب سرپرستان خانوار واریز شد

 

🔸تا پایان هفته به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مشمول جدید که حائز شرایط شناخته شدند، یارانه و معوقات آن پرداخت می شود.