آزادشهر نیوز

AzadShahr News

با پلمپ سایت زباله آزادشهر مشکلات زیست محیطی آزادشهر دوچندان شد

👈تخلیه زباله در چند صدمتری منازل مسکونی در کمربندی خیابان شاهرود

👈زباله های روستاهای بخش مرکزی و چشمه ساران و شهرهای نوده خاندوز ،نگین شهر کجا تخلیه میشود؟

آیا بهتر نبود ابتدا جانمایی صورت میگرفت یا حداقل فقط زباله های آزادشهر وارد سایت میشد؟؟؟

با وجود ویروس کرونا آیا رها کردن زباله ها در محیط زیست خطرات جانی ندارد

بعد از نطق انقلابی امام جمعه آزادشهر و پیگیری رییس دادگستری دستور پلمپ #سایت_زباله آزادشهر که لکه ننگی برای شهرمان شده بود توسط #داداستان آزادشهرصادر شد و این خبر جای بسی خوشحالی برای مردم آزادشهر بود اما متاسفانه #شهرداری آزادشهر به ناچار #زباله های شهر را در چند صدمتری منازل مسکونی و آنهم چسبیده به کمربندی آزادشهر تخلیه و #دپو کرده است .

🔻سایت زباله آزادشهر هم لکه ننگ شهر است هم خطرات زیست محیطی آن در سالهای نزدیک بر سلامت مردم تاثیر خواهد گذاشت از دادستان محترم شهرستان درخواست میشود حتما برای دپوی زباله های شهرستان با مسئولین مربوط فکری کنند تا خدای ناکرده پلمپ سایت زباله بهانه ای برای سودجویان نشود و این حرکت انقلابی را تضعیف نکنند.

پیشنهاد میگردد دادستان محترم دستور عدم تخلیه زباله در سطح شهر یا اطراف آن را به شهرداری بدهد تا شاهد چنین صحنه هایی نباشیم یا حداقل زباله های سطح شهر تا نتیجه پلمپ به مکان قبلی ریخته شود.