آزادشهر نیوز

AzadShahr News

اسماعیل احمدی در سقو‌ط بالگرد حامل وزیر ورزش جان باخت‌

اسماعیل احمدی در سقو‌ط بالگرد حامل وزیر ورزش جان باخت‌

در سانحه برای بالگرد وزیر ورزش در سفر به شهرستان بافت، اسماعیل احمدی مدیرکل حوزه ریاست وزیر ورزش ‌جان ‌باخت‌.