آزادشهر نیوز

AzadShahr News

شهرداری آزادشهر ماهیانه حدود یک میلیاردو پانصد میلیون تومان فقط حقوق کارمندان و کارگران خود را پرداخت میکند

شهرداری آزادشهر #ماهیانه حدود یک #میلیاردو پانصد میلیون تومان فقط #حقوق #کارمندان و #کارگران خود را پرداخت میکند

👤دکتر منصوری شهردار آزادشهر : ۶۰درصد #بودجه سالیانه شهرداری صرف هزینه های #جاری است و حدود یک میلیارد و پانصد میلیون تومان حقوق کارمندان و کارکنان بخش خدمات و فضای سبز است