آزادشهر نیوز

AzadShahr News

تذکر نائب رییس شورا به شهردار آزادشهر

 

 

🔴 #تذکر نائب رییس شورا به #شهردار آزادشهر

💢 جواد #عجم نایب رییس شورا از طریق رییس شورا به شهردار آزادشهر تذکر شفاهی داد و #طرح #سوال از شهردار را نیز کلید زد

وی در رابطه با #طرح #سوال از شهردار گفت : #سوالات آماده است و بزودی به رییس شورا بصورت کتبی تقدیم خواهم کرد