آزادشهر نیوز

AzadShahr News

وضعیت قرمز در آزادشهر بازار هفتگی پنجشنبه ها را تعطیل کرد

🔴 وضعیت #قرمز در آزادشهر #بازار هفتگی #پنجشنبه ها را تعطیل کرد

✴️با توجه به اینکه وضعیت کرونا در آزادشهر قرمز است #شهرداری آزادشهر به همت واحد #اجراییات و #سدمعبر از ایجاد بازار هفتگی که پنجشنبه ها در سه راهی بیست متری نوری توسط دست فروشان ایجاد میشد ممانعت شد

✅پیشنهاد میگردد برای بازار هفتگی پنجشنبه ها بعد از اینکه آزادشهر وضعیت سفید شد این دستفروشان عزیز را به روبروی مزار منتقل کنند تا بتوانند فعالیت داشته باشند .