آزادشهر نیوز

AzadShahr News

استیضاح شهردار رای نیاورد

🔴استیضاح شهردار رد شد

با توجه به اینکه در طرح سوال جواد عجم نایب رییس شورا هیچ یک از اعضای شورای شهر قانع نشدند و طبق قانون موافقین به حداقل نرسید طرح سوال رد شد و به همین دلیل نمیتوان شهردار را استیضاح کرد

شایان ذکر است جواد عجم طراح سوال از جواب شهردار قانع نشد ولی با توجه به اینکه هیچ یک از اعضای شورای شهر موافق نبودند این پرونده بسته شد

 

🤝🌹اخبار جدید و موثق شهرستان آزادشهر  را در کانال #آزادشهرنیوز