آزادشهر نیوز

AzadShahr News

خطر زیست محیطی در شهرستان آزادشهر تهدیدی است که در حال به وقوع پیوستن است

آزادشهر را از بوی بد و خطرات ناشی از شیرآبهای زباله نجات دهید خطر زیست محیطی در شهرستان آزادشهر تهدیدی است که در حال به وقوع پیوستن است 👈با توجه به تصمیم اشتباه #شورای شهر آن زمان و گذشت چندین سال از تخلیه #زبالههایشرق استان در آزادشهر و #دپوی آن در زیر زمین و #مشکلاتزیستمحیطی […]