آزادشهر نیوز

AzadShahr News

با پلمپ سایت زباله آزادشهر مشکلات زیست محیطی آزادشهر دوچندان شد

👈تخلیه زباله در چند صدمتری منازل مسکونی در کمربندی خیابان شاهرود 👈زباله های روستاهای بخش مرکزی و چشمه ساران و شهرهای نوده خاندوز ،نگین شهر کجا تخلیه میشود؟ آیا بهتر نبود ابتدا جانمایی صورت میگرفت یا حداقل فقط زباله های آزادشهر وارد سایت میشد؟؟؟ با وجود ویروس کرونا آیا رها کردن زباله ها در محیط […]

خطر زیست محیطی در شهرستان آزادشهر تهدیدی است که در حال به وقوع پیوستن است

آزادشهر را از بوی بد و خطرات ناشی از شیرآبهای زباله نجات دهید خطر زیست محیطی در شهرستان آزادشهر تهدیدی است که در حال به وقوع پیوستن است 👈با توجه به تصمیم اشتباه #شورای شهر آن زمان و گذشت چندین سال از تخلیه #زبالههایشرق استان در آزادشهر و #دپوی آن در زیر زمین و #مشکلاتزیستمحیطی […]